IntegritetspolicyGäller från 2018-05-24

I samband med att du laddar ned våra produkter eller köper våra produkter förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

Kunduppgifter

Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt betalningsinformation och information om vilka tjänster du har och hur du använder dem. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.


Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

 • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Profitexia och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller

 • I specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.


 • För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

  Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.


  Tillhandahållande av tjänster

  Ändamål

  Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar vår Kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

  Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

  Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna.


  Utveckling av tjänster

  Ändamål

  Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra tjänster, produkter och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

  Rättslig grund: Berättigat intresse

  Våra berättigande intressen för denna behandling är att optimera våra tjänster, produkter och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder.

  Efterlevnad av lagar

  Ändamål

  Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

  Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

  Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen eller utlämnande av information på begäran av brottsbekämpande myndighet

  Hur samlas uppgifterna in?

 • Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss eller laddar ned en provversion av programmet och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev.


 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.


 • Hur länge sparas uppgifterna?

  Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag:

 • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge du väljer att ta emot information om nya versioner, erbjudanden eller nyhetsbrev. När du väljer att inte längre få information om nya versioner eller erbjudanden raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).


 • Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från supporttillfället.


 • De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.


 • Till vem lämnas uppgifterna ut?

  Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till myndigheter vilket vi beskriver nedan.

  Myndigheter

 • Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.


 • Hur skyddas uppgifterna?

  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras via e-post.

  Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi att lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till:


  Rätt till rättelse

  Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

  Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

  Rätt till radering

  Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;


 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;


 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;


 • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;


 • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;


 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.


 • Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

  Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

  Rätt till invändning

  Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

  Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

  Klagomål

  Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

  Cookies

  Vi använder inte cookies. Observera att våra samarbetspartners kan använda cookies, t.ex. Bokus.com.

  Kontaktuppgifter

  Personuppgiftsansvarig Profitexia

  Profitexia är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

  Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

  Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, återkallande av samtycke, lämna klagomål kontakta vår Kundservice:
  http://www.profitexia.se/ContactUs.aspx  Versionshistorik

  2018-05-24
  Uppdaterat enligt nya EU-förordningen GDPR.